ข่าวสารทั้งหมด


Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ปร ...

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ

2021-10-05 11:01:14 | 387

Cinque Terre

รหัสผ่านเข้าดูผลตรวจสุขภาพประจำปี

การลงทะเบียนแบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยง ในเวบไชต์ก่อนตรวจสุขภาพ มีความสำคัญในการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปีของท่าน เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต ชีพจร ขอให้ท่านกรอกให้ครบทุกขั้นตอนนะค่ะ ค ... อ่านต่อ

2021-09-13 14:49:29 | 8522

Cinque Terre

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพท ...

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ อ่านต่อ

2021-09-09 15:41:19 | 355

Cinque Terre

กรรมการตรวจประเมินฯขอรายงานผลของ รพ.ตำรวจ

ผลประเมิน WFME สถาบัน รพ.ตำรวจ อ่านต่อ

2021-08-10 13:59:24 | 841

Cinque Terre

หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

นักระบาดวิทยาภาคสนาม คือ กลุ่มคนที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

2021-08-01 14:04:31 | 245

Cinque Terre

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ

2021-08-01 13:59:44 | 178

Cinque Terre

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ

เป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่เป็นเลิศระดับสากล อ่านต่อ

2021-07-30 18:40:44 | 134

Cinque Terre

เอกสาร มคว.2 ของการอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร ...

หลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัวกลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวโรงพยำบำลต ำรวจ ฉบับ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ

2021-07-30 16:13:21 | 152

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ...

ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2021-07-16 11:05:31 | 228

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื ...

ออกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สังกัด ตชด.จ.มุกดาหาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ

2021-07-05 13:26:46 | 165

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในเขตกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมให้บริการแก้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2020-08-11 07:24:52 | 3550

Cinque Terre

โครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก สำหรับข ...

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก สำหรับข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพรา ... อ่านต่อ

2020-05-26 14:05:00 | 1904

Cinque Terre

ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผบก.น.8 พร้อมภรรยา

ขอขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ. สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก. น.8 & คุณ ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์ อ่านต่อ

2020-04-14 10:35:16 | 1037

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ภจว. ภ. 9 และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2019-08-14 10:54:14 | 5240

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ในส่วนกรุงเทพฯ และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2019-08-14 10:48:26 | 4290

Cinque Terre

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพั ...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และลดการสูญเสียทรัพยากรกำลังพลแ ... อ่านต่อ

2019-08-07 09:48:27 | 2019

Cinque Terre

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโ ...

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษา ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( เจ้าหน้าที่ ... อ่านต่อ

2019-05-06 14:06:37 | 1338

Cinque Terre

"โครงการสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต"

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือกับบริษัท การบินไทยฯ จัดงานแถลงข่าว "โครงการสร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต" วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานต ... อ่านต่อ

2018-09-03 09:51:59 | 2228

Cinque Terre

การเตรียมตัว

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี อ่านต่อ

2018-08-27 16:50:03 | 2050

Cinque Terre

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ของ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2018-08-11 22:27:21 | 955

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี ...

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ตำรวจภูธรภาค 7 - 9 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 12 กันยายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจห่วงใย ในสุขภาพของท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-07-29 18:24:04 | 5631

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจและลูกจ้า ...

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. อ่านต่อ

2018-06-26 09:40:18 | 4716

Cinque Terre

โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบค ...

โรงพยาบาลตำรวจ มีนโยบายอยากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปให้คำแนะนำ ด้านจัดการความเครียด ด้านกายภาพบำบัด ด้านโภช ... อ่านต่อ

2018-06-26 09:39:23 | 1301

Cinque Terre

โภชนบำบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

สนับสนุนภาพ โดย กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2018-06-26 09:37:53 | 2436

Cinque Terre

โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบค ...

โรงพยาบาลตำรวจ มีนโยบายอยากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปให้คำแนะนำ ด้านจัดการความเครียด ด้านกายภาพบำบัด ด้านโภช ... อ่านต่อ

2018-06-26 09:36:13 | 911

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:34:42 | 1312

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:33:19 | 707

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวั ...

โรงพยาบาลตำรวจห่วงใย ในสุขภาพของท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:31:57 | 1000

Cinque Terre

ผู้บังคับบัญชา ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ ...

ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ บริการด้วยใจ เพราะเราห่วงใยในสุขภาพทุกท่าน อ่านต่อ

2018-06-20 00:00:00 | 877