ข่าวสาร โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบครัว

2018-06-26 09:36:13 | 1715


Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ มีนโยบายอยากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปให้คำแนะนำ ด้านจัดการความเครียด ด้านกายภาพบำบัด ด้านโภชนาการ