ข่าวสารทั้งหมด


Cinque Terre

รายงานการปฏิบัติการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อ ...

เป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บุคลากรคนสำคัญผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน เพื่อให้มีสมรรถภาพที่พร้อมในการปฏิบัติภาระกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชน อ่านต่อ

2023-11-12 11:11:50 | 162

Cinque Terre

ขั้นตอนเข้าดูผลตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรว ...

หากได้รับ ข้อความ (SMS) แล้ว เข้าดูตามขั้นตอนด้านบน และ สามารถเข้าดูในแอปแทนใจอีกทางหนึ่ง ท่านที่จะเข้าไลน์กลุ่ม กรุณา แจ้ง ยศ ชื่อ สกุล หน่วยงาน จังหวัด ให้ชัดเจน ค่ะ หากไม่แจ้ง เราขอนุญาตไม่ตอบ และ ... อ่านต่อ

2023-11-10 14:41:53 | 2336

Cinque Terre

รับสมัครแพทย์ประจำเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล ...

รับสมัครแพทย์ประจำเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 3 อัตรา ขั้นตอนใบสมัครเอกสารแพทย์ประจำบ้านที่เวบไซต์ของแพทยสภายใน วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 อ่านต่อ

2023-10-16 14:36:00 | 441

Cinque Terre

การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราช ...

การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง อ่านต่อ

2023-05-02 09:53:58 | 2459

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจประจำปี ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจ 2566 อ่านต่อ

2023-05-02 09:15:39 | 3443

Cinque Terre

“ฮีทสโตรก” อันตรายช่วงหน้าร้อน

“ฮีทสโตรก” อันตรายช่วงหน้าร้อน อ่านต่อ

2023-04-07 08:25:06 | 420

Cinque Terre

สุขภาพเราสร้างได้ (ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมดได้)

สุขภาพเราสร้างได้ (สามารถดาว์นโหลดไฟล์ได้) อ่านต่อ

2023-04-04 14:05:54 | 787

Cinque Terre

ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ (ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหม ...

ภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ (สามารถดาว์นโหลดไฟล์ได้) อ่านต่อ

2023-04-04 14:03:05 | 244

Cinque Terre

ขั้นตอนการเจ้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชกา ...

ขั้นตอนการเจ้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ อ่านต่อ

2022-12-27 09:55:29 | 577

Cinque Terre

การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต

การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต ความดันโลหิตมี 2 ค่า คือ อ่านต่อ

2022-12-06 14:28:15 | 606

Cinque Terre

วิธีดูผลตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจทัั่วป ...

สามารถเข้าดูได้ในแอปแทนใจได้ อ่านต่อ

2022-10-19 13:14:10 | 1752

Cinque Terre

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ...

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2566 อ่านต่อ

2022-09-22 08:57:35 | 719

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ปร ...

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ

2021-10-05 11:01:14 | 2025

Cinque Terre

แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพท ...

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ อ่านต่อ

2021-09-09 15:41:19 | 1825

Cinque Terre

กรรมการตรวจประเมินฯขอรายงานผลของ รพ.ตำรวจ

ผลประเมิน WFME สถาบัน รพ.ตำรวจ อ่านต่อ

2021-08-10 13:59:24 | 2098

Cinque Terre

หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

นักระบาดวิทยาภาคสนาม คือ กลุ่มคนที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

2021-08-01 14:04:31 | 1256

Cinque Terre

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์

คู่มือกฎหมายและคดีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ

2021-08-01 13:59:44 | 921

Cinque Terre

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ

เป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่เป็นเลิศระดับสากล อ่านต่อ

2021-07-30 18:40:44 | 919

Cinque Terre

เอกสาร มคว.2 ของการอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร ...

หลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัวกลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวโรงพยำบำลต ำรวจ ฉบับ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ

2021-07-30 16:13:21 | 1281

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ...

ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2021-07-16 11:05:31 | 1167

Cinque Terre

โรงพยาบาลตำรวจ ออกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื ...

ออกปฏิบัติภารกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สังกัด ตชด.จ.มุกดาหาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ

2021-07-05 13:26:46 | 1162

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในเขตกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมให้บริการแก้ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2020-08-11 07:24:52 | 4276

Cinque Terre

โครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก สำหรับข ...

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองโควิด – 19 เชิงรุก สำหรับข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น เพรา ... อ่านต่อ

2020-05-26 14:05:00 | 2606

Cinque Terre

ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผบก.น.8 พร้อมภรรยา

ขอขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ. สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก. น.8 & คุณ ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์ อ่านต่อ

2020-04-14 10:35:16 | 2537

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ภจว. ภ. 9 และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2019-08-14 10:54:14 | 6198

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 ในส่วนกรุงเทพฯ และโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ อ่านต่อ

2019-08-14 10:48:26 | 5379

Cinque Terre

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพั ...

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และลดการสูญเสียทรัพยากรกำลังพลแ ... อ่านต่อ

2019-08-07 09:48:27 | 3217

Cinque Terre

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโ ...

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษา ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( เจ้าหน้าที่ ... อ่านต่อ

2019-05-06 14:06:37 | 2046

Cinque Terre

"โครงการสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต"

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือกับบริษัท การบินไทยฯ จัดงานแถลงข่าว "โครงการสร้างสะพานบุญ เชื่อมต่อชีวิต" วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานต ... อ่านต่อ

2018-09-03 09:51:59 | 3240

Cinque Terre

การเตรียมตัว

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี อ่านต่อ

2018-08-27 16:50:03 | 3118

Cinque Terre

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ของ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2018-08-11 22:27:21 | 1602

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี ...

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ตำรวจภูธรภาค 7 - 9 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 12 กันยายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจห่วงใย ในสุขภาพของท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-07-29 18:24:04 | 6576

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจและลูกจ้า ...

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร. อ่านต่อ

2018-06-26 09:40:18 | 5780

Cinque Terre

โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบค ...

โรงพยาบาลตำรวจ มีนโยบายอยากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปให้คำแนะนำ ด้านจัดการความเครียด ด้านกายภาพบำบัด ด้านโภช ... อ่านต่อ

2018-06-26 09:39:23 | 2280

Cinque Terre

โภชนบำบัด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

สนับสนุนภาพ โดย กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ อ่านต่อ

2018-06-26 09:37:53 | 3955

Cinque Terre

โครงการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจและครอบค ...

โรงพยาบาลตำรวจ มีนโยบายอยากให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้รับความรู้ในด้านสุขภาพ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ไปให้คำแนะนำ ด้านจัดการความเครียด ด้านกายภาพบำบัด ด้านโภช ... อ่านต่อ

2018-06-26 09:36:13 | 1716

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:34:42 | 2272

Cinque Terre

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ประจำป ...

ออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าอบรม ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลตำรวจ ยินดีให้บริการแก่ท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:33:19 | 1460

Cinque Terre

ตารางตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวั ...

โรงพยาบาลตำรวจห่วงใย ในสุขภาพของท่านเสมอ อ่านต่อ

2018-06-26 09:31:57 | 1793

Cinque Terre

ผู้บังคับบัญชา ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ ...

ออกปฏิบัติภารกิจตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ บริการด้วยใจ เพราะเราห่วงใยในสุขภาพทุกท่าน อ่านต่อ

2018-06-20 00:00:00 | 1610