ข่าวสาร ขอขอบพระคุณท่าน รอง ผบก.น.8 พร้อมภรรยา

2020-04-14 10:35:16 | 2537


Cinque Terre

ขอขอบพระคุณ ท่าน พ.ต.อ. สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก. น.8 & คุณ ดวงตวัน เตชวิวัฒน์วาณิชย์