ข่าวสาร สุขภาพเราสร้างได้ (ดาว์นโหลดไฟล์ทั้งหมดได้)

2023-04-04 14:05:54 | 786


Cinque Terre

* สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสงัคม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 * “ปัญญา” หมายถึง “ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยก ได้จนเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” * สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ความสมดุล ความมั่นคง ของบุคคล ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ (สามารถดาว์นโหลดไฟล์ได้)