ข่าวสาร หลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม

2021-08-01 14:04:31 | 1255


Cinque Terre

นักระบาดวิทยาภาคสนาม คือ กลุ่มคนที่นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ