ข่าวสาร เอกสาร มคว.2 ของการอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ตร.

2021-07-30 16:13:21 | 1280


Cinque Terre

หลักสูตรและเกณฑ์กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน เพื่อวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัวกลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวโรงพยำบำลต ำรวจ ฉบับ พ.ศ. 2564